Etický kodex Nadačního fondu

  • Fond nepřijme dar od pacienta ve finanční nouzi. Fond může přijmout dar od téhož pacienta, pokud nouze opadne.
  • Fond nepřijímá finanční dary od pacientů s omezenou svéprávností nebo nezletilých.
  • Fond nesmí pobízet pracovníky onkogynekologického centra k požadování darů od pacientů či jejich rodinných příslušníků.
  • Fond nesmí připustit, aby dar vedl ke zvýhodnění v péči o darujícího na úkor jiných pacientů.
  • Fond nepřijme anonymní dar v částce nad 50 000 Kč.
  • Pokud dar může vést k budoucím nákladům fondu, Centra nebo kliniky, správní rada fondu na základě analýzy přínosů a nákladů zváží přijetí takového daru.
  • Fond zveřejňuje Výroční zprávu na webových stránkách Nadačního fondu
  • Fond vynakládá darované prostředky výhradně na cíle uvedené v zakládací listině.