Špičková věda, výzkum a edukace podpořená Nadačním fondem

Proč si hýčkat klinickou vědu v medicíně? Odpovídá onkogynekolog, profesor David Cibula. Kliknete na obrázek z článku, který vyšel v Medical Tribune, paní redaktorce za tolik prostoru velmi děkujeme!

Děkujeme MUDr. Lukáši Dostálkovi za shrnutí jeho sdělení na kongresu v Athénách

V listopadu 2019 jsem se zúčastnil onkogynekologického kongresu ESGO v Aténách. Před mezinárodním publikem jsem měl možnost prezentovat analýzu výsledků našeho centra. Týkala se možností operativy karcinomu děložního hrdla, kdy se snažíme ušetřit pacientky extrémně zatěžující kombinace radioterapie a radikální operace. Kromě snahy o co největší efekt stran léčby nemoci by měl onkogynekolog pamatovat i na míru pooperačních komplikací a kvalitu života po ukončení léčby. Kongres v Aténách mi dal příležitost vyměnit si se zahraničními kolegy právě zkušenosti z tohoto pole. Dále jsem prezentoval analýzu výsledků operativy v oblasti podpažních uzlin v rámci terapie karcinomu prsu. Rovněž zde se snažíme nezatěžovat pacientky radikálními výkony, pokud to není nezbytně nutné. Náš přístup kopíruje trendy ze Spojených států a z Holandska a patříme k několika málo pracovištím v ČR, kde se aktivně snaží omezit indikace k provádění exenterace axily.

Profesor Jiří Sláma, onkogynekolog a vedoucí lůžkového oddělení v Onkogynekologickém centru Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, popisuje svoje zkušenosti ze světového kongresu IGCS, který se uskutečnil v září v Japonsku.  

"Díky nadačnímu fondu Hippokrates jsem se měl možnost ve dnech 14. až 16. 9. 2018 aktivně zúčastnit již 17. ročníku kongresu International Gynecologic Cancer Society. V rámci mítinku jsem představil data z unikátní české studie LIBUŠE, jejímž cílem je zlepšit možnosti prevence rakoviny děložního čípku. Prezentované výsledky ukazují, že významně přesnějším a citlivějším nástrojem pro včasné zjištění předrakovinových změn je průkaz přítomnosti lidského papilomaviru. Kromě posterové prezentace dat ze studie jsem pro fórum lékařů z více než 80 zemí světa připravil video operační techniky pánevní lymfadenektomie, které bylo spolu s dalšími operačními filmy přenášeno v podobě video-smyčky po celou dobu kongresu v promítací místnosti. Na kongresu zazněla řada zajímavých informací, které ovlivní naší další klinickou praxi."


Nadační fond Hippokrates podporuje vědu a výzkum. Pro některé z vás to může znít poněkud abstraktně a neumíte si pod tím představit konkrétní impakt pro pacientky. Jak se zvýší šance na uzdravení pro ženy se zhoubným gynekologickým nádorem tím, že jsou zařazeny do klinické studie? Co znamená, když pracoviště akademicky pracuje, lékaři se vzdělávají a přednášejí na kongresech a publikují v mezinárodních časopisech? Pan doktor Lukáš Dostálek přibližuje, o jakých tématech přednášel na víkendové konferenci v Českých Budějovicích. Díky jeho detailnímu popisu nahlédnete do vědecké práce celého onkogynekologického týmu. 

"V rámci 7. konference Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků jsem prezentoval 3 přednášky. První byla připravena ve spolupráci s dr. Patricií Pinto (Portugalsko) a sonografisty našeho onkogynekologického centra pod vedením docentky Daniely Fischerové. Týkala se parametrů implementace ultrazvuku do diagnostiky nádoru před léčbou v rámci terapie ovariálního karcinomu. Přesnější vyšetření pacientek před operací přispěje k individualizaci léčby tak, aby byly operovány pouze pacientky, pro které je tato metoda léčby nejvhodnější. Ty ostatní mohou být operace ušetřeny a může jim být nabídnuta jiná léčebná modalita." Tato přednáška vyhrála cenu pro nejlepší příspěvek v rámci onkogynekologické sekce.

Druhá přednáška prezentovala možnosti operativy v podpažní jamce po neoadjuvantní chemoterapii u pacientek s karcinomem prsu. Byla připravena ve spolupráci s vedoucím naší mamologické sekce docentem Davidem Pavlištou a vypočítávala možnosti snížení radikality operace u pacientek v této situaci. V současnosti prováděná exenterace axily je operací, která je zatížená množstvím dlouhodobých komplikací, jež výrazně sníží kvalitu života nemocné pacientky. Nové operační postupy s nižší radikalitou jsou již vyvinuty a čekají pouze na uvedení do praxe.

Třetí přednáška zhodnotila náš retrospektivně shromážděný soubor pacientek s karcinomem děložního čípku. Tento soubor byl rozčleněn do kategorií podle velikosti nádoru a byly sledovány parametry detekce a falešné negativity sentinelové uzliny. Implementace tohoto postupu i u velkých nádorů umožní připravit pacientkám terapii na míru tak, aby nebyla kombinována radioterapie a radikální operace. Tato kombinace totiž přináší největší míru komplikací.

Paní docentka Daniela Fischerová popisuje, co bylo obsahem jejích přednášek na Evropském onkogynekologickém kongresu ve Vídni a v čem spočívají výhody přesné ultrazvukové diagnostiky. Jaký význam má její vědecká práce pro pacientky, které se léčí v Onkogynekologickém centru ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze? Paní docentka vysvětluje,  že využití expertního ultrazvukového vyšetření zpřesňuje předoperační diagnostiku a umožňuje lékaři zvolit vhodný typ operační léčby. 

"Členové našeho Onkogynekologického centra prezentovali dosažené studijní výsledky během 20. mezinárodního kongresu Evropské společnosti v gynekologické onkologii (ESGO) ve Vídni ve dnech 4.-7. listopadu 2017." Docentka Daniela Fischerová vystoupila v sekci Zobrazení gynekologických zhoubných nádorů vyzvanou přednáškou na téma Zobrazení zhoubných nádorů děložního hrdla. V přednášce zdůraznila přesnost ultrazvukové diagnostiky ve srovnání s magnetickou rezonancí v zobrazení rozsahu nádoru v pánvi. "Výsledky byly podloženy naší velkou studií publikovanou v roce 2008, která tyto metody poprvé srovnávala a doložila přínos ultrazvuku v této oblasti." A zároveň autorka přednášky vycházela z výsledků velké Evropské multicentrické studie, která byla iniciována z jejího pracoviště, a která slibné ultrazvukové výsledky ve srovnání s magnetickou rezonancí potvrdila a byla opublikována v roce 2013. Obě studie přispěly k revolučnímu zvratu v implementaci ultrazvuku do zobrazení zhoubného nádoru děložního hrdla, kterému do té doby vládla magnetická rezonance. "Vzhledem k dostupnosti ultrazvuku ve srovnání s magnetickou rezonancí, která není snadno časově ani místem dostupná, a kdy navíc vyšetření magnetickou rezonancí má svoje rizika, nežádoucí účinky a horší toleranci, lze snadno odhadnout zcela zásadní dopad našich studií na klinickou praxi." 

Navíc ve své přednášce Daniela Fischerová představila racionální předoperační algoritmus v diagnostice zhoubného nádoru děložního hrdla, který byl v letošním roce odsouhlasen a přijat do Evropských doporučených postupů v diagnostice a léčbě zhoubného nádoru děložního hrdla. Přípravu těchto Evropských doporučených postupů pod hlavičkou Evropské společnosti gynekologické onkologie, Evropské společnosti radiačních onkologů a Evropské společnosti patologů inicioval a vedl prezident ESGO a vedoucí našeho Onkogynekologického centra profesor David Cibula. Přípravu první části těchto Evropských doporučených postupů vedla lékařka Daniela Fischerová, která ve své přednášce poprvé tento doporučený diagnostický postup veřejně představila. "Doporučený diagnostický postup poprvé v historii eliminuje neefektivní a zatěžující předoperační vyšetření z předoperačního algoritmu u zhoubného nádoru děložního hrdla a na základě nejnovějších poznatků vědy využívá vhodné zobrazovací metody, včetně ultrazvukového vyšetření, které umožní komplexní informaci o rozsahu onemocnění a tzv. léčbu na míru u každé pacientky," vysvětluje doktorka Fischerová.

V další své přednášce, v bloku věnovaném zhoubnému nádoru děložního těla, představila Daniela Fischerová největší multicentrickou studii v ultrazvukovém zobrazení tohoto typu nádoru. Jak paní docentka vysvětluje: "Jedná se o mezinárodní studii IETA, kde naše centrum patřilo mezi druhé nejaktivnější centrum, vzhledem k počtu zařazených pacientek. Celkem bylo do studie zařazeno 1714 pacientek se zhoubným nádorem děložního těla. Výsledky studie doložily rozdílné ultrazvukové charakteristiky u jednotlivých typů tohoto zhoubného nádoru. Využití těchto ultrazvukových parametrů by mělo zpřesnit předoperační diagnostiku a umožnit klinikovi zvolit vhodný typ operační léčby. Výsledky této studie byly opublikovány v letošním roce v prestižním časopise Mezinárodní společnosti v ultrazvuku v porodnictví a gynekologii. "

Pan doktor Lukáš Dostálek se zúčastnil listopadového onkogynekologického kongresu ve Vídni, kde přednášel svým kolegům, kteří se do Rakouska sjeli letos z 95 zemí. MUDr. Dostálek vysvětluje, v čem spočívala studie, kterou prezentoval, a v čem jsou její výsledky přínosné pro pacientky s nádorem děložního hrdla. 

"Na kongresu ESGO ve Vídni jsem přednesl přednášku týkající se detekce sentinelové uzliny u velkých nádorů děložního čípku. Studie byla svým provedením unikátní a prokázala, že je možné, při splnění technických předpokladů, užít metodu biopsie sentinelové uzliny i u tumorů větších než 2 cm. Jsou přitom zachovány stejné výsledky jako u nádorů menších. Metoda povede ke snížení radikality a zpřesnění diagnostiky u takto pokročilých nálezů. Sníží se tak počet komplikací léčby a zvýší se šance, že bude pacientce navržena ta správná, na míru šitá, terapie.    Rovněž byl prezentován poster, který analyzoval soubor pacientek léčených na naší klinice. Data v něm uvedená dokázala, že není nutné kombinovat radikální operaci s radioterapií v takovém procentu pacientek, jako se tomu děje na jiných pracovištích. Je tak výrazně snížena míra komplikací, se kterou se musejí tyto pacientky v průběhu léčby vypořádat při zachování onkologické bezpečnosti."

Profesor MUDr. David Cibula, CSc., vedoucí Onkogynekologického centra ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, popisuje, v čem spočívala jeho účast na Evropském onkogynekologickém kongresu ve Vídni: 

"Téměř 1,5 roku pracovala mezinárodní skupina odborníků z několika oborů na přípravě nových doporučených postupů pro léčbu pacientek s karcinomem děložního hrdla. Na projektu se podílelo téměř 30 expertů z 12 zemí, oblast diagnostiky měla na starosti Doc. Fischerová z našeho centra a já jsem měl možnost skupinu vést. Na kongresu ESGO ve Vídni byly tyto postupy poprvé představeny odborné veřejnosti. Kromě jazykových mutací připravujeme i verzi určenou pro pacientky a pacientské organizace. Cílem doporučených postupů je sjednotit postupy v Evropě i jinde ve světě a zlepšit kvalitu poskytované péče. Objem vykonané práce dobře dokumentuje rozsah závěrečné zprávy, která čítá téměř 400 stran textu."

MUDr. Roman Kocián vysvětluje, co bylo obsahem jeho prezentace na největším onkogynekologickém kongresu ve Vídni. Dozvíte se, co pro pacientky znamená, když se léčí na pracovišti, kde probíhají klinické studie.

"Na konferenci Evropské onkogynekologické společnosti ve Vídni jsme s profesorem Cibulou pořádali setkání s kolegy, kteří s námi spolupracují na právě probíhající chirurgické studii SENTIX. Jedná se o akademickou studii, kterou připravilo a vede naše pracoviště a já se na výzkumu podílím jako hlavní investigátor. SENTIX má ambice změnit dosavadní mezinárodní postupy v léčbě zhoubného nádoru děložního hrdla a potvrdit onkologickou bezpečnost méně radikální operační léčby (tzv. koncept první sentinelové, neboli strážné uzliny). Cílem studie je potvrdit, že je možné provádět v léčbě karcinomu děložního hrdla pouze odstranění malého množství uzlin namísto kompletního odstranění všech lymfatických uzlin v pánvi. Tato studie by měla změnit doporučené postupy v mezinárodním měřítku. Hlavní význam pro pacientky bude spočívat ve snížení výskytu některých komplikací, zejména lymfedému dolních končetin. Prezentoval jsem dosavadní výsledky a s kolegy z více než 37 evropských center jsme diskutovali další strategii. "

Vědecká činnost podpořená NF

Nadační fond Hippokrates podpořil účast lékařů onkogynekologického centra na IOTA kongresu v Leuven v Belgii (9.-10.02.2017)

V únoru 2017 proběhl kongres Mezinárodní pracovní skupiny zaměřené na diagnostiku ovariálních nádorů (The International Ovarian Tumor Analysis Collaboration). Jedná se o nejprestižnější kongres zaměřený na diagnostiku zhoubných nádorů vaječníků, kterého se účastí gynekologové, onkogynekologové a radiodiagnostici. Kongres se pořádá jednou za dva roky, a během něj jsou prezentovány nejnovější výsledky mezinárodní pracovní skupiny IOTA. Onkogynekologické centrum ve Všeobecné fakultní nemocnici je členem této pracovní skupiny od roku 2006 a patří mezi nejaktivnější spolupracující centra. Během kongresu probíhaly workshopy, kde zazněla vyzvaná přednáška doc. MUDr. Zikána na téma Vyšetření lymfatických uzlin a indikace k jejich biopsii. Během hlavního programu přednášela doc. MUDr. Fischerová přednášku na téma Využití ultrazvuku ve stanovení rozsahu zhoubného nádoru vaječníků. Kongresu se zúčastnila také přednostka Radiologického ústavu VFN, paní docentka Burgetová, a získala zde EURAD certifikát k využívání EURAD skórování v diagnostice nádorů vaječníků za pomoci magnetické rezonance. Podobně i MUDr. Kocián, doc. MUDr. Zikán a doc. MUDr. Fischerová jsou certifikováni v diagnostice ovariálních nádorů za pomocí ultrazvuku.

Tímto bude moci onko-gyn centrum otevřít další fázi mezinárodního výzkumu diagnostiky zhoubných nádorů vaječníků (IOTA 7). S dobrovolným přispěním všech pacientek, které umožní zpracování jejich ultrazvukových dat, lze očekávat další zlepšení ultrazvukové diagnostiky a zpřesnění plánování jejich léčby. 

"Chtěli bychom všem našim dárcům poděkovat za jejich příspěvky, která nám umožnily se zúčastnit kongresu a získat certifikace pro další, tak důležitý, mezinárodní výzkum",  uzavírá za celý tým docentka Fischerová.

Pracovní setkání vedoucí skupiny studie CITECO v radnici v Leuven. Na obrázku uprostřed onkogynekoložky Daniela Fischerová a Antonia Testa a statistik Arnaud Installe. Vlevo na obrázku je zachycen MUDr. Roman Kocián a přednostka radiodiagnostické kliniky, ve VFN Doc. MUDr. Andrea Burgetová.