Onkogynekologické centrum         Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Vážení přátelé, milé pacientky, 

protože pro vás orientace na gynekologicko-porodnické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze nemusí být napoprvé snadná, natočili jsme pro vás video, abyste vy nebo vaši blízcí rychleji našli příslušné ambulance a vyšetřovny. Plánek kliniky dostanete při vstupním vyšetření také vytištěný. Prosíme, pusťte si video a projděte se po přízemí kliniky nejprve z pohodlí domova.

Spektrum činností onkogynekologického centra

na gynekologicko porodnické klinice ve VFN

1. Prevence

Centrum Onkologické Prevence (COP) zajišťuje péči a konzultace pro pacientky s abnormálními nálezy na děložním čípku, v pochvě a na zevních rodidlech, navíc je jedním z výukových center pro kolposkopickou expertízu pro celou ČR.

Hlavními úkoly COP jsou expertní diagnostika, sledování a individualizovaná léčba přednádorových změn (prekanceróz, dysplazií) a časných stadií zhoubných nádorů děložního čípku, pochvy a zevních rodidel. Nejčastějšími důvody pro konzultaci a vyšetření v COP jsou abnormální výsledky preventivních cytologických stěrů a kolposkopických vyšetření, podezření na přítomnost projevů infekce lidskými papilomaviry (HPV), případně problematika očkování proti HPV infekci. V návaznosti na závěry nálezů zjištěných při vyšetření zajišťují lékaři COP realizaci operačních zákroků a podílejí se na plodnost záchovných operací u pacientek se zhoubnými nádory děložního hrdla. V rámci dispenzární péče je zajišťováno sledování pacientek s vysoce rizikovými nálezy a řešeny otázky následného těhotenství.

Každoročně je v ambulancích COP ošetřeno asi 3000 pacientek a provedeno více než 400 operačních zákroků.

2. Hereditární syndromy

Část zhoubných nádorů (zpravidla 5-10%, u rakoviny vaječníků však až 20%) vzniká na základě genetické dispozice zděděné od rodičů. Takovou dispozici je možné odhalit genetickým vyšetření. Péče o dosud zdravé jedince v riziku onemocnění se zaměřuje na postupy, kterými dokážeme vzniku nádoru zabránit, nebo jej alespoň diagnostikovat časně a vyléčit. U již nemocných pak můžeme upravit léčbu tak, aby byla přizpůsobena pochodům, které dědičná dispozice ovlivňuje v nádorové buňce. V rámci našeho centra funguje jediná komplexní jednotka péče o jedince s dědičným rizikem vzniku zhoubných nádorů v České republice.


3. Ultrazvukové expertní vyšetření

Ultrazvukové vyšetření ženských pohlavních orgánů patří mezi nejdůležitější vyšetřující metody v gynekologii a porodnictví. Ultrazvukové vyšetření nepřináší žádná rizika pro pacientku, nevyžaduje přípravu či lačnění, nemá riziko radiační zátěže a je dostupnější než jiná zobrazovací metoda (například CT nebo magnetická rezonance aj.).

Přesnost vyšetření však závisí na zkušenosti vyšetřujícího a kvalitě ultrazvukového vyšetření, proto při podezření na nádorové onemocnění je vždy doplněno expertní (superkonziliární) ultrazvukové vyšetření. Expertní sonografista během ultrazvukového vyšetření pánve a břišní dutiny potvrdí přítomnost zhoubného nádoru, rozsah onemocnění, doplní bioptické ověření nádoru, pokud je indikováno, a upřesní, zda je nutné provést další zobrazovací vyšetření. Expertní ultrazvukové vyšetření je nezbytné nejen v plánování vhodné onkologické léčby, ale také ve sledování efektu léčby a kontrole pacientek po ukončené onkologické léčbě.

Hlavním cílem celého týmu expertní sonografie v tomto Centru je zvýšení kvality a dostupnosti onkogynekologického ultrazvuku v České republice a celosvětově

4. Chirurgická léčba

Onkogynekologické centrum VFN provádí kompletní spektrum chirurgických výkonů zhoubných gynekologických nádorů jak otevřeným, tak laparoskopickým přístupem. Koncentrujeme pacientky, které vyžadují extrémně náročné operace pro pánevní, zejména recidivující (opakující se) nádory (pánevní exenterace, laterálně extendované resekce, kompozitní výkony). Věnujeme se léčbě pacientek, které ještě plánují těhotenství (fertilitu šetřící léčba). Nezbytnou podmínkou je úzká spolupráce se špičkovými odborníky z mnoha dalších chirurgických oborů (břišní chirurgie, cévní chirurgie, ortopedie, urologie), intenzivní péče, diagnostiky, následné péče. Kvalitu péče zvyšují výzkumné projekty, zaměřené na snižování výskytu operačních komplikací, přizpůsobování rozsahu výkonů na míru pacientce. Působíme jako výukové centrum pro kolegy z ostatních onkogynekologických center v ČR, ale zejména ze zahraničí.

5. Paliativní péče

Paliativní neboli symptomatická péče je mezioborová aktivní péče o nemocné, kteří trpí nevyléčitelným onemocněním v pokročilém a konečném stádiu. Jejím hlavním cílem je udržet co nejvyšší možnou kvalitu života, zmírnit tělesné či duševní strádání umírajících pacientek. Symptomatická péče klade důraz na individualitu lidské osobnosti, respektuje přání, potřeby a hodnoty umírajících. Snaží se vytvořit takové podmínky, aby pacientka prožila poslední období svého života ve vlídném prostředí, ve společnosti svých přátel a rodiny.

Paliativní péče je v našem centru poskytována ambulantní formou ve spolupráci s dalšími lékařskými odborníky (algesiolog, nutricionista, internista), psychologem, sociálním pracovníkem. S ohledem na přání pacientky a její rodiny zajišťuje naše centrum pacientkám následnou paliativní péči formou domácího hospice (poskytuje specializovanou symptomatickou péči v domácím prostředí formou návštěv lékařů, sester, ošetřovatelů 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně) či formou lůžkového hospice (lůžkové zařízení, které poskytuje paliativní péči umírajícím).

6. Onkogynekologický stacionář

Ve zvláštní ambulanci nazývané onkogynekologický stacionář podáváme ambulantně chemoterapii a biologickou léčbu pacientkám se zhoubnými gynekologickými nádory. Každý rok se na stacionáři léčí kolem 350 pacientek, kterým podáme více než 3000 cyklů chemoterapie nebo biologické léčby.

Společně s onkologickou ambulancí a lůžkovým oddělením řeší sestry a lékaři na stacionáři i komplikace léčby chemoterapií. Na onkogynekologickém stacionáři pracují lékaři Onkogynekologického centra, s kterými se můžete setkat i při hospitalizaci, ultrazvuku nebo při operaci. Umístění stacionáře v budově centra znamená velmi dobrou dostupnost léčby, možnost zahájit léčbu nebo provést další vyšetření dle potřeby a bez čekání, a také pohotově reagovat na komplikace léčby či obtíže pacientky.